google-site-verification: google2cc71ad596b75dd2.html
 

Betreft: Informatieve kennisgeving op grond van art. 13 van het wetsdecreet nr. 196/2003

In overeenstemming met de bepalingen van de nieuwe code met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, wordt het volgende gecommuniceerd. De verwerking van de gegevens die aan Tigullio srl zijn verstrekt, is gebaseerd op de principes van correctheid, rechtmatigheid en transparantie, waardoor uw privacy en uw rechten worden beschermd. De gegevens die aan Tigullio srl worden verstrekt bij het aangaan en beheren van contractuele relaties, worden verwerkt voor:

naar)         aanverwante verplichtingen: aan burgerlijke, fiscale en boekhoudkundige voorschriften; het administratief beheer van de relatie; naleving van contractuele verplichtingen; ondersteuning en informatie over de door u afgenomen diensten;

B)         promotie, informatie over toekomstige initiatieven en aankondigingen van nieuwe diensten zowel door het bedrijf als door onze externe consultants.

De gegevens bedoeld in punt a) worden verwerkt door onze medewerkers, onze medewerkers en onze externe adviseurs, wanneer ze betrokken zijn bij de uitvoering van het mandaat dat aan ons is gegeven.

Wij wijzen erop dat de toestemming voor de verwerking van gegevens voor de onder punt a) vermelde doeleinden noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan ons verleende opdracht. Omgekeerd is het optioneel met betrekking tot de doeleinden waarnaar wordt verwezen in punt b): in geval van weigering van toestemming voor de laatste hypothese, volgt hieruit dat we geen informatie kunnen verstrekken over de ontwikkelingen van onze diensten.

De gegevens zullen worden verwerkt met handmatige, elektronische, IT- en telematicatools met logica die strikt verband houdt met de bovengenoemde doeleinden en zullen zowel op IT-dragers als op papieren dragers en op elk ander type geschikte drager worden opgeslagen, in overeenstemming met het Technisch Reglement inzake maatregelen minimale beveiliging. De behandeling kan omvatten - in overeenstemming met de limieten en voorwaarden die zijn vastgesteld in Wetsbesluit nr. 196/2003 - een of meer van de volgende bewerkingen op gegevens: verzameling, registratie, organisatie, opslag, verwerking, wijziging, extractie, vergelijking, gebruik, interconnectie, blokkering, communicatie, annulering, vernietiging.

De gegevensbeheerder is Tigullio Srl, met statutaire zetel in Sestri Levante, Via Sara n.111 / a, Te1 0185.455455, die ze voor de bovengenoemde doeleinden zal gebruiken. Ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke is het altijd mogelijk om de in art. 7 van het wetsdecreet n. 196/2003, hier volledig gerapporteerd:

1.          De belanghebbende heeft het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, zelfs als deze nog niet zijn vastgelegd, en hun communicatie in een begrijpelijke vorm.

2.          De belanghebbende heeft het recht om de indicatie te verkrijgen: a) van de herkomst van de persoonsgegevens; b) de doeleinden en methoden van de verwerking; c) van de toegepaste logica bij een behandeling uitgevoerd met behulp van elektronische instrumenten;

d) de identiteit van de eigenaar, beheerder en de op grond van artikel 5 lid 2 aangewezen vertegenwoordiger; e) van de onderwerpen of categorieën van onderwerpen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die over hen kunnen leren als aangestelde vertegenwoordiger in de staat, managers of agenten.

3.          De belanghebbende heeft het recht op: a) actualisering, rectificatie of, indien geïnteresseerd, integratie van gegevens; b) het annuleren, omzetten in geanonimiseerde vorm of blokkeren van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, met inbegrip van gegevens die niet hoeven te worden bewaard voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens zijn verwerkt; c) de verklaring dat de verrichtingen bedoeld in de letters a) en b) ter kennis zijn gebracht, ook wat hun inhoud betreft, van degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, behalve in het geval waarin deze vervulling is onmogelijk blijkt of het gebruik van middelen die kennelijk onevenredig zijn aan het beschermde recht.

4.          De belanghebbende heeft het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken: a) om legitieme redenen, tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, zelfs als deze relevant zijn voor het doel van de verzameling; b) op de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met het oog op het verzenden van reclame- of direct-salesmateriaal of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie "Vanaf het lezen van deze informatiecommunicatie, de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in punt a), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, schriftelijk te verzenden

VOOR BEVESTIGING VAN DE INFORMATIE _____________________________________

UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING MET DE BEHANDELING   NT          P ERSOONLIJKE GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE DOELEINDEN BEDOELD IN PUNT B) __________________________________________________________

UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING MET GEGEVENSVERWERKING VOOR HET BEHEER VAN TELEFOON- OF FAXCOMMUNICATIE (Art. 7 c. 4 Wetsbesluit 196/2003 _________________________________